Types van doofheid

Slechthorenden

Dit zijn mensen met een verminderd gehoor. Dit gaat van licht tot zwaar slechthorend. De taalverwerving van slechthorenden is afhankelijk van de mate van het gehoorverlies. Voor licht slechthorenden verloopt deze meestal zoals voor horenden, voor zwaar slechthorenden dikwijls zoals voor prelinguaal (= voor de taalontwikkeling) doven. Veel slechthorenden volgen les in het gewoon onderwijs met ondersteuning van leerkrachten uit een dovenschool of GON-begeleiding (= Geïntegreerd onderwijs)
 

Doofgeborenen

Dit zijn mensen, die op jeugdige of volwassen leeftijd doof zijn geworden. Dit kan langzaam gaan (laatdoof) of van het ene op het andere moment (plotsdoof). Deze mensen zijn postlinguaal (= na de taalontwikkeling) doof. Dat betekent dat zij doof zijn geworden nadat hun taalverwerving voltooid was. Ze zijn opgegroeid in de horende wereld, en hebben dus een horende achtergrond. Je kan aan deze mensen vaak niet horen dat zij doof zijn.
 

Prelinguaal Doven

Dit zijn mensen die vanaf hun geboorte doof zijn, of die voor het derde jaar doof zijn geworden. Dit noemt prelinguaal doof, dus voor de taalverwerving. Doordat deze mensen leren praten door te kijken en te voelen, klinkt hun stem dikwijls anders. Daarbij is leren praten voor deze mensen veel moeilijker, alsook leren spraakafzien. Op de dovenscholen is de communicatie aan de dove kinderen aangepast en wordt extra aandacht besteed aan leren spreken en spraakafzien. Om hun mogelijkheden nog uit te breiden, worden deze jongeren ook meer en meer geïntegreerd in het gewoon onderwijs met de hulp van tolken Vlaamse gebarentaal.
 

Meervoudig gehandicapte doven

Dit zijn doven die naast hun doofheid nog een andere handicap hebben. Dat kan een zintuiglijke handicap zijn, zoals bij doof-blinden. Maar het kan ook een lichamelijke handicap zijn, zoals spasticiteit of een verstandelijke handicap. Ook zijn er doven met een combinatie van meerdere handicaps, zoals verstandelijk gehandicapte doof-blinden. De dovenscholen hebben aparte afdelingen voor meervoudig gehandicapten.
 

Doof-blinden

Dit zijn mensen die zowel auditief als visueel gehandicapt zijn. Het woord doof-blind wordt voor verschillende groepen gebruikt, namelijk slechthorenden-slechtzienden, slechthorend-blinden, doof-slechtzienden en totaal doof-blinden. Door deze verschillen zijn er ook verschillende vormen van communicatie nodig, zoals spraakafzien, gebarentaal, vierhanden-gebaren, vingerspellen-in-de-hand, lormen of typen in braille.